• واژه‌نامه‌های آفتاب

  doesn't work with url parameter.

  • اقتصاد و تجارت
   • فرهنگ علوم اقتصادی
   • فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی
   • فرهنگ گمرک و تجارت
  • کشاورزی، جنگلداری و شیلات
   • فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی
  • صنعت
   • فرهنگ صنایع غذایی
  • کامپیوتر و اینترنت
   • لغت نامه کامپیوتر
  • مدیریت
   • فرهنگ جامع مدیریت
  • بهداشت و درمان
   • راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای ژنریک
   • راهنمای کامل داروهای ژنریک و گیاهی ایران ـ داروهای گیاهی
   • فرهنگ پزشکی دورلند
  • علم و آموزش
   • فرهنگ توصیفی علوم‌تربیتی
   • فرهنگ عمومی
  • هنر
   • فرهنگ فیلم‌های سینمای ایران (۱۳۶۵ـ۱۳۵۱)
  • حقوق
   • فرهنگ حقوقی
  • ساختمان
   • فرهنگ تشریحی معماری و ساختمان
  • کار و تأمین اجتماعی
   • فرهنگ کار و تأمین اجتماعی
  {
    "dictName": "واژه‌نامه‌های آفتاب", 
    "windowUrl": "http://www.aftabir.com/dictionaries"
  }