• پایگاه لغت‌نامه‌های قاموس نور
  شامل برترین لغت‌نامه‌های فارسی

  فارسی - فارسی
  عربی - فارسی
  عربی - عربی

  {
    "dictName": "قاموس نور", 
    "windowUrl": "https://qamus.inoor.ir/fa/search?query=<word>", 
    "css": ".navbar-box {top: 50px;}, body {padding-top: 50px}"
  }