• اینجا شکل نوشتن واژه‌ها را ببینید.

  {
    "dictName": "فرهنگ املایی ویراستاران", 
    "windowUrl": "https://emla.virastaran.net/?q=<word>", 
    "css": "body {padding-top: 45px} #search-bar {top:45px;} #menu {top: 95px} #leftside {display: none;} #content {margin-left: 0;}"
  }